ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A

 

Αριθμός 5276

 

Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020

 

491

 

517

 

Αριθμός 404

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΡΕΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Δήμος Κυθρέας γνωστοποιεί τον κατάλογο 31 υποψηφίων που παρακάθησαν στη Γραπτή Εξέταση, η οποία διεξήχθη στις 5 Φεβρουαρίου 2020, για την πλήρωση μιας (1) κενής μόνιμης θέσης Δημοτικού Γραμματέα (Κλίμακα Α4-7(ii)).

Παρατίθενται οι βαθμολογίες στο δοκίμιο των Ελληνικών και εκείνο των Αγγλικών με βαθμολογία από το 100 έκαστο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίσει αρμοδίως, σύμφωνα με τους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998 έως 2008, για τους υποψηφίους που θα κληθούν σε προφορική εξέταση για να γίνει η τελική επιλογή.

 

Κωδικός Υποψηφίου Νέα Ελληνικά Αγγλικά
025 92,50 82,00
115 77,00 85,50
111 84,00 71,50
098 77,00 83,00
006 85,00 57,00
040 70,00 80,50
112 70,50 76,00
108 77,00 63,50
036 75,00 60,00
045 53,50 82,50
077 72,50 35,00
023 52,00 65,50
109 64,00 42,50
029 48,00 65,50
096 47,50 58,50
007 54,00 46,00
063 46,00 60,50
066 59,50 34,00
068 45,50 58,50
042 55,50 36,50
067 42,50 49,50
102 43,50 44,50
113 38,00 51,50
035 31,00 57,50
070 17,50 75,00
054 33,00 41,00
082 19,00 57,00
100 33,50 26,00
105 24,50 39,00
032 28,00 25,50
009 12,00 18,00